بازدید مسئولان تاکسیرانی قزوین

طی مراجعه حضوری مسئولان سازمان تاکسیرانی قزوین، از نحوه عملیات سامانه سیتا در سازمان تاکسیرانی اصفهان بازدید به عمل آمد