سامانه پایش حفاریها

مهمترین مزایا و ویژگیهای سامانه

  • سفارشی‌سازی روند صدور مجوز متناسب با سیاستهای شهرداری
  • تعریف فرمولهای درآمدی پویا مطابق با قوانین شهرداری
  • رتبه‌بندی پیمانکاران و جریمه‌کردن پیمانکاران متخلف
  • یکپارچگی فرمول محاسبه درآمد در کلیه مناطق
  • نظارت بر حفاریها و نمایش تاخیرها روی نقشه
  • سهولت در دریافت انواع گزارشهای مورد نیاز
  • نظارت بر مطالبات خدمات‌رسانها
  • دریافت آمارهای درآمدی متنوع